Algemene voorwaarden

Autoverhuur Curacao algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Definities en totstandkoming overeenkomst
1.1. De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd: LowBudget : Low Budget Auto Verhuur Curacao gevestigd te Willemstad.
Auto: de door huurder van LowBudget gehuurde auto, inclusief eventueel toebehoren in de ruimste zin van het woord.
Bestuurder: de natuurlijke persoon die de auto daadwerkelijk bestuurt. Minimum leeftijd 23 jaar.
Huur dag: is een kalenderdag.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie, c.q. op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld.
Huurovereenkomst: de overeenkomst die met de huurder wordt gesloten conform een door LowBudget gehanteerd model, op grond waarvan de auto door LowBudget aan huurder ter beschikking wordt gesteld.

1.2. De huurovereenkomst wordt schriftelijk gesloten, tenzij anders wordt overeengekomen. LowBudget  heeft ten allen tijde het recht een huurder te weigeren zonder opgave van redenen.

1.3. Indien de huurovereenkomst in afwijking van het hiervoor gestelde mondeling wordt gesloten, ontstaat de huurovereenkomst door de terbeschikkingstelling van de auto. Zodra  de sleutels en de huurovereenkomst wordt overhandigd, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten en zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.4. Slechts met schriftelijke toestemming van LowBudget  kan van de bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

1.5. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 2 – Verplichtingen huurder
2.1. Huurder is gehouden als een goed huurder voor de auto te zorgen, de auto in goede, ongewijzigde staat conform de beschrijving op de huurovereenkomst te houden en de auto na einde van de huur op de afgesproken plaats en tijd in te leveren, voorzien van alle toebehoren, sleutels, kenteken papieren en andere bescheiden. Het is huurder niet toegestaan de auto te laten gebruiken voor een met de wet strijdig doel of voor een doel, waarvoor de auto ongeschikt is.

2.2. In de zin van artikel2.1. van deze voorwaarden is het volgende gebruik aan huurder in ieder geval – maar niet uitsluitend – niet toegestaan: het geven van onderricht, het aanduwen of trekken van een voertuig of aanhangwagen (tenzij de auto is uitgerust met een trekhaak), het deelnemen aan races en/of rally’s, het gebruik van de auto in een gebied waar geen verharde wegen aanwezig zijn (bv Boka Table, Hato hoogvlakte), het gebruik door een bestuurder die niet minimaal de leeftijd van 23 jaren heeft bereikt en tenminste één jaar beschikt over een geldig rijbewijs, het gebruik door een bestuurder die niet als huurder of bestuurder in de huurovereenkomst genoemd is.

2.3. Gebreken zullen worden gemeld aan LowBudget . LowBudget beslist in dat geval, hoe en door wie de gebreken worden verholpen. Als de gebreken niet onmiddellijk na de aanvang van de huurovereenkomst aan LowBudget  worden gemeld, wordt vermoed dat de huurder de gebreken heeft veroorzaakt en wordt het herstel van de schade door LowBudget aan de huurder door belast.

2.4 Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering.

2.5. In geval van ongeval: Voertuig niet verplaatsen, en is de huurder verplicht  onmiddellijk Curaçao Road Service bellen (Tel: 199). En door Curacao  Road Service een rapport laten opmaken.

2.6. Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:

a. LowBudget  zo spoedig mogelijk van ieder ongeval op de hoogte te stellen.

b. zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook.

c. de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veilig gesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;d. LowBudget  alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder, naast mogelijk schadevergoeding, een vergoeding voor extra administratiekosten verschuldigd zijn.
e. Bij diens nalatigheid komt de schade geheel voor rekening van de huurder.Het eigen risico geldt per gebeurtenis.

2.7. Diefstal, verduistering of andere ontvreemding en inbeslagname van de auto dienen direct door huurder aan LowBudget gemeld te worden. De huurder is verplicht van diefstal, verduistering of andere ontvreemding binnen twee werkdagen na de diefstal, verduistering of ontvreemding aangifte te doen bij de politie en van die aangifte aan LowBudget binnen twee werkdagen na het doen van aangifte een kopie van het proces-verbaal van aangifte te verstrekken.

2.8. Schade opgelopen door rijden onder invloed van alcohol en/of drugs komt geheel voor rekening van de huurder.

2.9. Indien de huurder de auto niet vol getankt inlevert bij het einde van de huurovereenkomst, is LowBudget gerechtigd de auto voor rekening van de huurder vol te tanken. In de brandstofkosten zal LowBudget voor het vol tanken een vergoeding in rekening brengen bij de huurder.

3.0 Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten. Voorts dient de huurder er te allen tijde op toe te zien dat de auto van voldoende olie en koelvloeistof is voorzien en dat de bandenspanning correct is. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof. Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van LowBudget

Artikel 3 – Aansprakelijkheid huurder
3.1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de overtreding van de voorafgaande bepalingen, als ook voor al het handelen en nalaten van de bestuurder, passagiers en alle anderen die zich in de auto bevinden, de auto gebruiken of er feitelijk over beschikken.

3.2. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, boetes en andere maatregelen die verband houden met overtreding van enige wetgeving, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten van LowBudget of derden (tegen de door deze derden gehanteerde tarieven).

3.3 Indien de huurder de auto op de overeengekomen dag van inlevering niet in correcte staat, voorzien van alle sleutels, documenten en andere zaken inlevert, is LowBudget gerechtigd de huur van de auto door te belasten, totdat alle zaken volledig zijn ingeleverd bij  LowBudget . Een dergelijk niet-inleveren wordt beschouwd als verduistering en geeft  LowBudget het recht aangifte te doen.

Artikel 4 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Low Budget
4.1. LowBudget is gehouden gebreken te verhelpen, indien en voor zover zij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. Indien LowBudget de gebreken niet verhelpt, zal de huurprijs overeenkomstig het gebrek worden verminderd.

4.2. De huurder dient de auto bij de aanvang van de huurovereenkomst te inspecteren. LowBudget  is uitsluitend gehouden klachten over de toestand van de auto bij aanvang van de huurovereenkomst in behandeling te nemen die door de huurder direct bij de aanvang van de huurovereenkomst aan LowBudget zijn geuit.

4.4. De aansprakelijkheid van LowBudget is beperkt tot het bedrag dat huurder aan LowBudget verschuldigd is.

4.5. LowBudget draagt er zorg voor dat de huur auto een All Risk verzekering heeft,  Zaken van de huurder zijn niet verzekerd.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betaling’s voorwaarden:
Het factuur bedrag dient een week voor ingang datum van het huurcontract te zijn overgemaakt naar onze Nederlandse bank rekening.

5.2. Indien huurder heeft gekozen om te betalen in een andere valuta dan door LowBudget  gebruikt ten tijde van de reservering, zal door LowBudget  een wisselkoers worden aangehouden die gebaseerd is op de wisselkoers van MCB bank, vermeerderd met 4%.

5.3  Indien de huurder de auto op de overeengekomen dag van inlevering niet in correcte staat, voorzien van alle sleutels, documenten en andere zaken inlevert, is LowBudget  gerechtigd de borgsom van de auto door te belasten, totdat alle zaken volledig zijn ingeleverd bij  LowBudget .

5.4. Ingeval van schadegeval en diefstal, verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico van maximaal €500,00  verschuldigd aan LowBudget ( afkoopbaar tot €250,00 ) .

Artikel 6 – Beëindiging
6.1. LowBudget is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:a. toerekenbare tekortkoming van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen;b. overlijden of onder curatele stelling van huurder;c. aanvragen van surseance van betaling, faillissement of toelating tot de Wet

Artikel 7 – Bescherming persoons gegevens
7.1. LowBudget  bewaart en gebruikt persoons gegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de nakoming van de wettelijke plichten.

7.2. Bij een tekortkoming van de huurder of (het vermoeden van) door de huurder/bestuurder gepleegde strafbare feiten zal opname van de verstrekte gegevens in door LowBudget gebruikte waarschuwingssystemen plaatsvinden. Inlichtingen over geregistreerde persoons gegevens en de duur van de registratie zijn schriftelijk op kosten van huurder op te vragen bij LowBudget .

Autoverhuur Curacao algemene voorwaarden.

Open WhatsApp
WhatsApp.
Hoi, Welkom bij Eric & Sophia, Via WhatsApp kunnen wij u direct van dienst zijn. Hoe kunnen wij u helpen?.